لوگو نجات فرشته ها

لوگو پویش ملی نجات فرشته ها(نه به سقط عمدی جنین)

نوع لوگو: ترکییبی
نام مشتری: کمپین سراسری “نه به سقط عمدی جنین”
نوع مشتری: NGO و سازمان مردم نهاد