لوگو تراکتور تی وی

لوگو تراکتور تی وی

نوع لوگو:  لوگو ترکیبی
نام مشتری: باشگاه تراکتور
نوع مشتری: شبکه اینترنتی