لوگو گل گندم

لوگو بازرگانی گل ، گل گندم

نوع لوگو: ترکییبی
نام مشتری: فروشگاه گل گندم
نوع مشتری: شرکت بازرگانی گل