لوگو ایران جمعیت

لوگو کمپین بزرگ ایران جمعیت

نوع لوگو: ترکییبی
نام مشتری: کمپین سراسری ایران جمعیت
نوع مشتری: NGO و سازمان مردم نهاد