لوگو آلتین شوز

لوگو آلتین شوز

نوع لوگو:  لوگو ترکیبی
نام مشتری: شرکت کفش آلتین
نوع مشتری: شرکت تولیدی