والپیپر گوشی تراکتور

طراحی والپیپر اختصاصی باشگاه تراکتور

نوع کار: طراحی والپیپر اختصاصی
تیپ مشتری: باشگاه ورزشی