لوح تقدیر مراسم روز خبرنگار

طراحی لوح تقدیر مراسم روز خبرنگار

نوع کار: لوح و تندیس
تیپ مشتری: باشگاه فرهنگی ورزشی