اتوبوس تیم تراکتور

طراحی اتوبوس تیم تراکتور

نوع کار: طراحی خودرو
تیپ مشتری: باشگاه ورزشی