لوگوی آکا

لوگو برند آکا

نوع لوگو:  ترکیبی
نام مشتری: آراز خودرو ایمن آذربایجان
نوع مشتری: شرکت صنعتی تولید قطعات خودرو